Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 16/Med

  • Diwrnod o weithgareddau Owain Glyndŵr ym ml.2

DYDD MAWRTH 17/Med

  • Dosbarth 6J i'r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer Arddangosfa dathlu SAIN 50 - angen pecyn cinio
  • Ymarfer rygbi tag i fl.5a6 3:30-4:30yp

DYDD MERCHER 18/Med

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Dosbarth 5E i'r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer Arddangosfa dathlu SAIN 50 - angen pecyn cinio
  • Ymarfer hoci i fl.5a6 3:30 - 4:30yp

DYDD IAU 19/Med

  • Dosbarth 5G i'r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer Arddangosfa dathlu SAIN 50 - angen pecyn cinio
  • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 20/Med

  • Sesiynau beicio a sgwtera i bawb o gwmpas iard yr ysgol yn ystod y dydd (neu gallant gerdded neu redeg os y dymunant)

 

LAWRLWYTHIADAU

Y Pwyllgor Eco

Croeso i dudalen y Pwyllgor Eco

 

PWY YDYM NI A BETH RYDYM YN EI WNEUD?

Rydym yn griw o ddisgyblion a etholwyd gan blant ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Rydym yn cyfarfod unwaith bob hanner tymor i drafod materion Eco’r ysgol. Ni sy’n gyfrifol am weithgareddau gwyrdd yr ysgol.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
   
             
           

 

 

 
 
 

Pwyllgor Eco 2012 yn derbyn Gwobr Platinwm Eco Sgolion Cymru
 

Ein 8 maes yw:

> Dinasyddiaeth Fyd-eang

> Trafnidiaeth

> Dŵr

> Byw’n Iach

> Sbwriel

> Lleihau gwastraff

> Tir yr Ysgol

> Ynni

Mae pob dosbarth yn gyfrifol am un o’r meysydd yma.

 

O fewn y maes Dinasyddiaeth Fyd-eang rydym yn edrych ar y gwahaniaethau rhwng ein gwlad ni a gwledydd sy’n datblygu, ac rydym yn gweithio’n galed i weithio gyda phrosiectau lleol i helpu mewn unrhyw fodd posib e.e y gwarfagiau a ddanfonwyd i Malawi. Rydyn ni hefyd yn trefnu Diwrnod Rhyngwladol unwaith y flwyddyn fel bod plant yn gallu cymharu Cymru gyda’r gwledydd gwahanol hyn.  Gyda  Thir yr Ysgol, rydym yn sicrhau ein bod yn datblygu meysydd bob blwyddyn. Newidiwyd ardal allanol Blwyddyn 1 a 2 fel eu bod yn gallu gweithio tu allan, ac maent wedi cael castell yn yr ardal hon yn ddiweddar. Rydym yn plannu coed yn flynyddol hefyd. Gyda Sbwriel, mae sgwad sbwriel yn casglu yn wythnosol ac yn cofnodi faint o sbwriel a godwyd ac yn adrodd nôl yng ngwasanaeth fel bod y plant yn sylweddoli bod angen iddynt roi eu sbwriel yn y bin. Yn y maes Dŵr, rydym yn monitro’r defnydd o ddŵr yn yr ysgol ac yn mesur tymheredd y dŵr yn y tapiau. Ar gyfer Lleihau gwastraff rydym yn ailgylchu popeth a fedrwn ac yn monitro faint o wastraff sydd yn y sachau, hefyd rydyn yn cymharu ein gwastraff ni gyda gweddill Ewrop. O safbwynt trafnidiaeth rydym yn monitro sut mae plant yn dod i’r ysgol, ac yn ceisio’u hannog i gerdded neu feicio os oes modd gwneud hynny'n ddiogel. O ran Byw’n Iach, rydym yn monitro bocsys bwyd y plant i weld a ydynt yn iach neu beidio ac rydym yn gwneud tipyn o waith yn y dosbarthiadau i esbonio bwydydd iach a rhai sydd ddim yn iach. Yn y maes Ynni, mae Swyddogion Ynni yn mynd o gwmpas yr ysgol yn gwobrwyo arfer dda o droi goleuadau i ffwrdd pan nad oes neb yn y dosbarth.

 

Rydym fel ysgol yn ymfalchio’n fawr yn y ffaith ein bod wedi ennill Gwobr Platinwm Eco Sgolion Cymru.