Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 19/Gorff

 

Dydd Llun 15/07/24

  • Ymweliad gan gar rali a chyflwyniad am Rali Ceredigion
  • Sesiynau llafar i ddisgyblion blwyddyn 6

Dydd Mawrth 16/07/24

  • Gwibdaith Bl.1a2 i Quackers
  • Sesiwn griced i dîm bl.4 ar y Geufron

 

Dydd Mercher 17/07/24

  • Prynhawn Agored ar gyfer disgyblion newydd y Meithrin wrth baratoi at fis Medi

 

Dydd Iau 18/07/24

 

Dydd Gwener 19/07/24

  • Gwasanaeth ffarwelio â Blwyddyn 6 + parti bl.6 yn y prynhawn

 

LAWRLWYTHIADAU

Newyddion

Ebrill 2014

DATHLU GWAHANOL LWYDDIANNAU YN EIN GWASANAETH BOREOL

Llongyfarchiadau mawr i'r grwpiau o blant a ddaeth i ddangos eu medalau, tystysgrifau a chwpanau gan rannu eu llwyddiannau gyda ni yn ein Gwasanaeth Ysgol Gyfan bore ma.

Yn eu plith roedd brawd a chwaer - Niamh ac Iestyn yn dathlu eu campau gymnasteg; Ioan ac Iestyn yn dathlu llwyddiant mewn rygbi; Hannah Mari yn dathlu llwyddiant mewn cyfeiriannu; a'r bedair ferch Erin, Lucie, Nicole, Sofie a Lili-Gwen, gydag Erin hefyd yn dathlu llwyddiant mewn karate.

Da iawn chi i gyd!

 

GETHIN YN AIL AM LUNIO ADOLYGIAD

Llongyfarchiadau mawr i Gethin sy'n ddisgybl ym mlwyddyn 3 ar lwyddo i ddod yn ail mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan Lyfrgell y Dref a'r Adran Addysg ar Ddiwrnod y Llyfr yn ddiweddar.

Y dasg oedd i ysgrifennu adolygiad o hoff lyfr, a dewis Gethin oedd 'Minecraft : Llawlyfr i Ddechreuwyr'

Da iawn ti Gethin am lwyddo mewn cystadleuaeth lle'r oedd dros 300 o blant wedi cystadlu. Tipyn o gamp!

 

TRAWS GWLAD DYFED

<< Llun o ddisgyblion blwyddyn 4 fu'n rhedeg yng Nghystadleuaeth Traws Gwlad Dyfed.
Llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd yng nghystadleuaeth Traws Gwlad Dyfed a gynhaliwyd yng Nghaerfyrddin. Llongyfarchiadau yn arbennig i Dylan James-Williams o flwyddyn 4 am ddod yn 3ydd ac i Rhys Evans o flwyddyn 5 am ddod yn 5ed yn y ras i fechgyn.
Cafwyd llwyddiant hefyd fel timau gyda thîm merched blwyddyn 5 (Alaw, Gwen a Hannah de Sousa) yn 2il, tîm bechgyn blwyddyn 5 (Rhys, Iestyn a Elis) yn 2ail a thîm bechgyn blwyddyn 4 (Isaac, Dylan a Efan Gwyn) hefyd yn 2ail.

Da iawn bawb fu'n rhedeg.

 

BLWYDDYN 4 YNG NGORSAF BŴER CWM RHEIDOL

Yn ystod yr Wythnos Wyddoniaeth eleni cafodd Blwyddyn 4 gyfle i ail ymweld â Gorsaf Bwer Cwm Rheidol er mwyn gweld yr holl waith cynhyrchu trydan sy'n digwydd yno.

Diolch i bawb a wnaeth ein tywys o gwmpas yr adeiladau gan egluro popeth yn glir i ni.

A diolch hefyd am adael i ni wisgo'r helmedi llachar oren! Roedden ni'n teimlo'n bwysig iawn!

 

FFRÂM YR AELWYD YN DYCHWELYD I'R YSGOL

Mae darn o frodwaith celfydd iawn wedi gwneud ei gartref newydd yn yr Ysgol Gymraeg.

Crewyd y brodwaith ar gyfer nodi pum mlynedd ar hugain ers sefydlu’r Aelwyd yn Aberystwyth. Mae’r gwaith yn cynnwys nifer fawr o enwau yr aelodau ac yn cwmpasu’r cyfnod o 1933 i 1958.

Mae’n cynnwys nifer o hoelion wyth ein gwlad megis Mary Vaughan Jones, T H Parry Williams ac Ifan ab Owen Edwards.

Cliciwch yma i ddarllen mwy

 

LLWYDDIANT I DÎM PÊL-RWYD YR YSGOL

Llongyfarchiadau i dim pêl-rwyd yr ysgol ar eu llwyddiant diweddar yn nhwrnament Pêl rwyd ysgolion Cylch Aberystwyth.

Cynhaliwyd y twrnament ar gyrtiau'r Ganolfan Hamdden gyda'r merched yn llwyddo i ennill pob un o'i gêmau yn ystod y prynhawn.

Da iawn chi ferched!

 

Y PWYLLGOR ECO YN DIOLCH I MORRISONS

Dymuna’r Pwyllgor Eco ddiolch i bawb am gasglu tocynnau ‘Let’s grow’ Morrisons eleni eto.

Defnyddiwyd yr 17 mil o docynnau a gasglwyd i gael nifer o offer i’r ardd a’r dosbarth.

Mae ein diolch yn fawr i Morrisons.

 

LLWYDDIANT I'R MERCHED MEWN PÊL-DROED


Llongyfarchiadau mawr i aelodau tim pêl-droed y merched ar ei llwyddiant yn nhwrnament 7 bob ochr yr Urdd yn ddiweddar.

Llwyddodd y merched i guro timau ysgolion eraill Ceredigion ar ddiwrnod prysur iawn ar gaeau Blaendolau yn Aberystwyth.

Pob hwyl iddynt wrth fynd ymlaen i'r rownd genedlaethol a fydd yn cael ei chynnal yn Aberystwyth fis nesaf.

 

GWYL AGOR DRYSAU GYDA ARAD GOCH

Yn ystod yr wythnos hon (Ebrill 1af - 4ydd) mae Arad Goch yn cynnal gwyl Agor Drysau.

Rydym yn ffodus iawn fel ysgol ein bod ni i gyd (plant y Meithrin yr holl ffordd fyny i flwyddyn 6!) yn cael gweld perfformiadau gwahanol yn ystod yr wythnos gan gychwyn gyda Georgia Ruth sy'n digwydd bod yn gyn-ddisgybl yr ysgol (gweler llun)

Cafodd y Meithrin fore llawn cerddoriaeth ac offerynnau hefyd gan arbrofi gyda nifer o offerynnau eu hunain - roedden nhw'n swnio'n wych!

Diolch yn fawr i Arad Goch am drefnu gwyl wych - ry'n ni'n edrych ymlaen i flwyddyn nesaf yn barod!

 

GWEITHDY DIOGELWCH AR Y WE

Bûm yn ffodus iawn ym mlwyddyn 6 i gael ymweliad gan fyfyrwyr y Brifysgol yn Aberystwyth i ddod i drafod am ddiogelwch ar y We gyda ni.

Mae ein defnydd ni fel plant ac oedolion ar y We yn mynd yn fwy ac yn fwy bob blwyddyn, ac felly mae'n bwysig iawn ein bod ni'n ymwybodol sut i gadw'n ddiogel tra'n defnyddio'r We, ac i ddysgu sut i ddefnyddio'r We yn synhwyrol ein hunain.

Bu trafodaethau mawr yn digwydd yn ystod y prynhawn a hoffem ddiolch i'r myfyrwyr am arwain sesiwn ddiddorol ac addysgiadol iawn.

 

 

« Newyddion Mawrth