Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 14/Meh

 

Dydd Llun 17/06/24

  • Cofiwch fod y Mabolgampau Ysgol ddydd Iau yma - os fydd y tywydd yn caniatau

Dydd Mawrth 18/06/24

  • Ras y Marathon fl.1-6

 

Dydd Mercher 19/06/24

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Does dim Clwb yr Urdd yr hanner tymor hwn

 

Dydd Iau 20/06/24

 

Dydd Gwener 21/06/24

  • (2ail DDYDDIAD Y MABOLGAMPAU - os yn wlyb ddydd Iau)
  • Pob dydd Gwener – cyfle i bawb i sgwtera, beicio neu redeg/cerdded o gwmpas y llwybr lles

 

LAWRLWYTHIADAU

Newyddion

Gorffennaf 2014

RHANNU NEGESEUON GYDA CHYNHADLEDD NATO

Ym mis Medi bydd NATO yn dod i Gymru lle bydd y 28 aelod yn mynychu'r uwchgynhadledd.

Mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru aeth disgyblion Blwyddyn 5 ati i lunio negeseuon i'w cyflwyno i bobl megis Arlywydd America, Prif Weinidog Prydain ac Arlywydd Ffrainc - negeseuon am eu gobeithion hwy i'r dyfodol pan fyddant hwythau wedi tyfu'n oedolion eu hunain.

Tynnodd y plant luniau hefyd i fynd gyda'u negeseuon. Bydd y prosiect yn parhau ym mis Medi.

 

GWIBDEITHIAU'R MEITHRIN I 'PLAY PLANET' A PHWLL PELI PLASCRUG

Ar ddydd Mercher aeth plant trwy’r dydd a’r bore i Blaned Chwarae yn Llandre. Cafodd pawb hwyl a sbri ar y llithren, yn chwarae gyda’r teganau a’r peli. Yna i ddilyn roedd bisgedi a sudd ar gael i bawb gael ymlacio!

 

Aeth plant y prynhawn ar wibdaith i’r pwll peli yng Nghanolfan Hamdden Plascrug ar brynhawn dydd Mawrth. Cafodd pawb hwyl a sbri yn chwarae gyda’r peli ac yn mynd ar y llithren.

 

GWIBDAITH BLWYDDYN 1 I QUACKERS

Dyma ni plant blwyddyn 1 yn mwynhau ar y llithren yn ‘Quackers’!  Bu sawl un digon dewr i fentro lawr y ‘drop slide’ ac eraill wrth eu bodd yn rhedeg, cuddio a dringo.

 

CYNLLUN BUSNES IOGWRT IÂ-CHUS BLWYDDYN 3!

Yn ddiweddar mae blwyddyn 3 wedi bod yn brysur yn gweithredu eu cynllun o werthu iogwrt wedi’i rewi. Mae hyn wedi golygu llawer o waith ac rydym yn ddiolchgar iawn fod sawl cwmni a sawl rhiant wedi helpu, fel Rachel’s Dairy, Morgan's y cigydd, Morrisons ac mae ein diolch yn fawr iawn i Ultracomida am helpu gyda’r cynllun busnes ac am brynu crysau-t i roi logo Ella Jane Rees arno i hysbysebu’r fusnes. Diolch hefyd i Ffigar am greu’r crysau i ni.

 

CNEIFIO YM MLWYDDYN 3!

Daeth Llyr ap Hywel, tad Dafydd Llyr i flwyddyn 3 heddiw i ddangos i’r disgyblion sut mae cneifio oen.

Cafodd pawb eu syfrdanu pa mor gyflym roedd yn medru cneifio oen - llai na munud!

Diolch yn fawr iddo am y profiad arbennig hwn.

 

GWIBDAITH BLWYDDYN 3 I DREFACH FELINDRE A TEIFI MANIA

Cafodd Blwyddyn 3 ddiwrnod i’w gofio lawr yn Nrefach Felindre yn yr Amgueddfa Wlân ac yna’n Aberteifi yn Teifi Mania.

Cafodd y plant gyfle i wneud darn o waith ffelt. Cawsom ein tywys o gwmpas yr hen beiriannau a’r dillad amrywiol o’r degawdau a fu.

Roedd yn ddiwrnod blinedig ond llawn hwyl.

 

GWIBDAITH Y DOSBARTHIADAU DERBYN I BLANED CHWARAE A THRAETH YNYS LAS

Ar ddydd Mawrth y 15fed o Orffennaf, aeth y dosbarth Derbyn ar eu trip ysgol i’r ‘Planed Chwarae’ yn Llandre ac ymlaen i fwynhau ar y traeth yn Ynys Las.

Roedd pawb yn gyffrous iawn wrth deithio ar y bws! Wedi cyrraedd cafodd pawb lawer o hwyl a sbri yn llithro, chwarae a dringo.

Mwynhaodd pawb eu picnic blasus ac yna yn ystod y prynhawn cafodd bawb hufen ia enfawr ar y traeth yn Ynys las cyn dychwelyd i’r Ysgol.

 

DERBYN GWOBRAU CELF GAN BLASDY NANTEOS

Heddiw daeth Nigel o Blasdy Nanteos i'r ysgol er mwyn cyflwyno gwobrau Celf i ddisgyblion yr ysgol.

Yn gynharach yn y flwyddyn cynhaliwyd cystadleuaeth gan Nanteos i ddisgyblion ysgol greu llun o'r Plasdy ac yn ffodus iawn i ni daeth pob un o'r gwobrau i'r Ysgol Gymraeg!

Yn fuddugol i flwyddyn 6 oedd Ronan, gyda Betsan yn ail ac Elin yn drydydd. Yn fuddugol i flwyddyn 5 oedd Carys, gyda Molly yn ail a Gruffydd yn drydydd.

Llongyfarchiadau iddynt i gyd a diolch i Mr Griffiths am arwain y sesiynau Celf gyda'r plant.

 

GWIBDAITH BLWYDDYN 4 I YNYS HIR A MACHYNLLETH

Ar ddydd Gwener, yr unfed ar ddeg o Orffennaf aeth blwyddyn 4 ar wibdaith i Ynys Hir.

Gwarchodfa natur yw Ynys Hir sy’n gofalu am anifeiliaid, planhigion a chreaduriaid bach. Yn ystod y dydd cawsom gyfle i ddarganfod creaduriaid yn y goedwig ac efo rhwydi chwilio am greaduriaid yn y pwll dŵr. Roedd pawb wedi mwynhau’r gweithgareddau yn fawr iawn.

Ar ôl ychydig o fwyd aethom i Fachynlleth i gael sesiwn hwyl yn y pwll nofio.

 

LLWYDDIANT YN PARHAU I STEFFAN MEWN FFOTOGRAFFIAETH

Llongyfarchiadau i Steffan o flwyddyn 3 ar ei lwyddiant diweddaraf mewn ffotograffiaeth wedi iddo gyflwyno llun ar y teitl 'Reflections on flooding' i gystadleuaeth yn ddiweddar.

Enillodd Steffan y drydedd wobr mewn gwyl ffotograffiaeth a drefnwyd gan Ganolfan y Celfyddydau.

Llun o'r llifogydd yng Nghoedlan Plascrug ydyw, ac on'dyw e'n ffotograff da? Da iawn ti Steffan!

 

 
 

 

« Newyddion Mehefin