Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 13/Mai

 • Profion Cenedlaethol i fl.2-6 Mathemateg Rhesymu
 • Da iawn i bawb wnaeth redeg yn Nhrawsgwlad yr Urdd ddydd Sadwrn, ac i dîm pêl-droed y merched am gyrraedd y rownd gyn-derfynol. Campus!
 • Cliciwch yma i ddarllen llythyr parthed Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni

DYDD MAWRTH 14/Mai

 • Profion Cenedlaethol i flwyddyn 6 - Mathemateg Gweithdrefnol (prawf arlein)

DYDD MERCHER 15/Mai

 • Profion Cenedlaethol i flwyddyn 4 - Mathemateg Gweithdrefnol (prawf arlein)
 • Ymarfer Cân Actol
  3:30-5:00yp
 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 16/Mai

 • Profion Cenedlaethol i flwyddyn 5 - Mathemateg Gweithdrefnol (prawf arlein)
 • Does dim Grwpiau Sillafu CA2 wythnos hon - ail gychwyn wythnos nesaf
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 17/Mai

 • Diwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd - Gwasanaeth arbennig gan y Cyngor Ysgol
 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • Ymarferion dawnsio
 • Marathon rhedeg / sgwtera / beicio pob dydd Gwener

 

LAWRLWYTHIADAU

Archif

Newyddion Chwefror 2012

CYSTADLEUAETH CELF A CHREFFT RHANBARTH CEREDIGION

» Y disgyblion a ddaeth i'r brig yng nghystadlaethau Celf a Chrefft Ceredigion

 

Llongyfarchiadau i bawb a lwyddodd i ddod i'r brig yng nghystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd eleni. Yn dilyn eu llwyddiant yn y gystadleuaeth rhanbarthol mae gwaith Nicole a Mali 4J, Brooklyn o 5G a gwaith Cywaith 3M yn mynd ymlaen i'r genedlaethol, gyda'r rhai a ddaeth yn ail a thrydydd yn ennill clod mawr am eu gwaith campus. Da iawn chi blant am roi o'ch gorau i gystadlu.

Gwaith Creadigol 2D - Grwp
1af - Mali a Nicole 4J
Cyfres so Brintiau Lliw
1af - Elinor 6J
Arteffact Gwaith Grwp
1af - Blwyddyn 3

Print Monocrom
2il - Brooklyn 5G
Print Lliw
2il - Elinor 6J
Gwaith Creadigol 3D
2il - Seren 6J
Gwaith Grwp 2D
2il - Blwyddyn 3

Cyfres o Brintiau Lliw
3ydd - Brooklyn 5G
Print Monocrom
3ydd - Elinor 6J

 

CYSTADLEUAETH RYGBI YR URDD

» Aelodau tîm rygbi'r ysgol

 

Llongyfarchiadau i dîm rygbi'r ysgol am gystadlu yng nghystadleuaeth rygbi'r Urdd, Rhanbarth Ceredigion eleni. Wrth gystadlu yn erbyn ysgolion eraill Ceredigion ar gaeau Clwb Rygbi Aberaeron, enillodd y tîm dair o'u gemau, a cholli dwy.
Da iawn chi, fechgyn.

 

EISTEDDFOD YSGOL 2012

» Enillwyr y Prif Wobrau gyda'u tlysau

Cafwyd diwrnod eisteddfod penigamp eleni eto gyda phob un disgybl yn cymryd rhan yn y cystadlaethau amrywiol. Ymhlith cystadlaethau'r diwrnod oedd y Côr Mawr, partïon canu a llefaru, unawdau offerynnol, unawdau canu a llefaru yn ogystal â chlywed canlyniadau'r holl gystadlaethau ysgrifenedig a chelf. Da iawn i bawb a gymrodd ran, a llongyfarchiadau mawr i bawb a brofodd llwyddiant.

I weld y casgliad llawn o 134 llun a
5 fideo cliciwch yma

 
ARTHUR : 644 CARADOG : 618 DEWI : 579
 

BEIRNIADU GWAITH CELF

» Rhai o ddisgyblion yr ysgol yn arddangos eu gwaith gyda Mr Chris Iliff

 

Braf oedd croesawu Mr Chris Iliff i'r ysgol i feirniadu gwaith Celf y disgyblion ar gyfer Eisteddfod yr Ysgol eleni.
Mae Chris Iliff yn gweithio yn yr Adran Gelf ym Mhrifysgol Aberystwyth, a chafodd dipyn o fwynhad wrth grwydro'r dosbarthiadau yn beirniadu'r gweithiau celf, a thipyn o ben tost wrth benderfynu ar enillwyr! Diolchwn iddo am ei waith.
(Bydd enwau'r enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar ddiwrnod yr eisteddfod)

 

CWMNI DAWNS CYMRU

» Camille a Neus, cynrychiolwyr o Gwmni Dawns Cymru gyda rhai o ddisgyblion blwyddyn 6

 

Mwynhaodd ddisgyblion blwyddyn 6 brynhawn cyfan o ddawnsio yng nghwmni dawnswyr proffesiynol wrth i'r Cwmni Dawns Cenedlaethol ymweld â'r ysgol. Dan arweiniad medrus Camille a Neus llwyddodd bawb i greu dawns greadigol hyfryd i gerddoriaeth gyfoes. Da iawn bawb!

 

GWEN YN ENNILL CYSTADLEUAETH YSGRIFENNU LLYTHYR CIP!

» Gwen yn dal rhifyn mis Chwefror o'r Cylchgrawn CIP

 

Llongyfarchiadau mawr i Gwen o flwyddyn 3 am ennill cystadleuaeth Ysgrifennu Llythyr Cip 2011. Mae Gwen yn un o chwech o enillwyr i gyd, gan ennill gwobr o £40 iddi hi ei hun, a gwobr o £100 i'r ysgol! Waw!

 

Hoffwn longyfarch Ioan o flwyddyn 4 hefyd am lwyddo i ddod yn agos iawn i'r brig.

 

Y CYNGOR YSGOL YN CYFARFOD Â'R HEDDLU I DRAFOD PROBLEMAU TRAFFIG

» Aelodau o'r Cyngor Ysgol a Mr Williams yn trafod gyda PC Chris Tipper

 

"Gwnaethom wahodd PC Chris Tipper i'r ysgol i drafod y problemau traffig gyda ni. Pob dydd mae cannoedd o geir yn llenwi'r ffordd ger yr ysgol, gan wneud yr ardal yn ofnadwy o brysur ac yn beryglus hefyd gan fod rhai yn gor-yrru. Rhannom ein pryderon gydag ef gan ddod i benderfyniad y byddem yn benthyg offer camera o'r orsaf heddlu er mwyn cofnodi cyflymder y cerbydau. Byddwn hefyd yn llythyru'r Cyngor er mwyn cael caniatad i barcio am ddim ar draws y bont gerdded ar amserau arbennig."
Siwan, Ysgrifenyddes y Cyngor Ysgol

« Newyddion Ionawr 2012 / Newyddion Mawrth 2012 »