Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 22/Medi

 

Dydd Llun 25/09/23

 • #AryDyddHwn yn 1939 yr agorwyd yr ysgol Gymraeg gyntaf - darllenwch fwy yma

Dydd Mawrth 26/09/23

 • Ffair Iaith yng Nghanolfan Hamdden Plascrug ar gyfer bl.5a6

 

Dydd Mercher 27/09/23

 • Gwasanaeth ysgol gyfan
 • Clwb yr Urdd i fl.2,4a6
  3:30-4:30yp ar gyfer aelodau o'r Urdd (ddim yn aelod? - ymaelodwch yma)
 • COGURDD (rownd yr ysgol) ar gyfer bl.4,5a6 yn neuadd yr ysgol 3:30 - 4:30yp

 

Dydd Iau 28/09/23

 • Nofio i fl.5 bore
  Nofio i fl.3 prynhawn
 • Cwmni Arad Goch 'Ble mae'r dail yn hedfan' yn neuadd yr ysgol ar gyfer y Meithrin a Blwyddyn 1

 

Dydd Gwener 29/09/23

 • Lansio cyfres ddarllen Celt y Ci gyda Rhiannon Salisbury ac Elin Crowley yn y dosbarthiadau Derbyn

 

 

Llyfryn gan Dîm Cefnogi'r Gymraeg

 

LAWRLWYTHIADAU

Newyddion

Ionawr 2014

YMWELIAD GAN FARDD PLANT CYMRU

Braf oedd croesawu'r bardd amryddawn, Aneirin Karadog i'n plith wrth iddo barhau ar ei daith o amgylch Cymru yn ei rôl fel y Bardd Plant Cenedlaethol.

Cafodd nifer o ddisgyblion blynyddoedd 4,5 a 6 hwyl yng nghwmni Aneirin yn chwarae gydag odlau a chreu llinellau a phenillion o farddoniaeth. Datblygwyd y syniadau yn rap a chafwyd perfformiadau cofiadwy iawn gan y grwpiau o blant!

Diolch yn fawr i Aneirin am ei gwmni ac i Lenyddiaeth Cymru am drefnu

 

PENCAMPWYR PÊL-RWYD CYLCH ABERYSTWYTH

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm pêl-rwyd am ennill cystadleuaeth yr Urdd, Cylch Aberystwyth.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth yng Nghanolfan Hamdden Plascrug lle bu cystadlu brwd rhwng un ar bymtheg o ysgolion.

Llwyddodd y tîm i ennill pob gêm heb ildio gôl. Bydd y tîm yn mynd ymlaen i gystadlu’n rhanbarthol yn Llangrannog ar y 7fed o Chwefror.

Pob lwc i chi!

 

GALA NOFIO CENEDLAETHOL YR URDD

Llongyfarchiadau mawr i bawb a deithiodd yr holl ffordd i lawr i Gaerdydd i gynrychioli Ceredigion yng  Ngala Nofio Genedlaethol yr Urdd ar ddydd Sadwrn 25ain o Ionawr.

Mi nofiodd pawb yn arbennig o dda, gan lwyddo i ennill y canlyniadau canlynol:

 

Blwyddyn 3 a 4
3ydd - Ras Gyfnewid Rhydd Merched
5ed - Ras Gyfnewid Cymysg Merched
6ed - Ras Gyfnewid Rhydd Bechgyn
6ed - Ras Gyfnewid Cymysg Bechgyn

 

Blwyddyn 5 a 6
12fed - Lisa Davies - Rhydd
10fed - Lisa Davies - Pili Pala
10fed - Ras Gyfnewid Rhydd Merched
11eg - Ras Gyfnewid Cymysg Merched
10fed - Ras Gyfnewid Cymysg Bechgyn

 

Da iawn chi blant

 

ERIN YW PENCAMPWRAIG COGURDD YR YSGOL

I weld y casgliad llawn o luniau cliciwch yma (66 llun)

Llongyfarchiadau gwresog i Erin o flwyddyn 5 ar lwyddo i ennill y rownd gyntaf yng nghystadleuaeth Cogurdd yr Urdd eleni.

Roedd Erin yn un o 24 o ddisgyblion yr ysgol fu'n coginio salad cwscws yng Nghlwb yr Urdd, er mwyn dewis enillydd i fynd ymlaen i'r rownd nesaf yn erbyn goreuon Ceredigion.

Diolch yn arbennig i brif cogydd Gwesty Cymru am ddod i feirniadu'r gystadleuaeth, diolch i'r holl ddisgyblion am gystadlu ac i'r staff hefyd am gynorthwyo.

Pob hwyl i ti Erin yn Ysgol Bro Pedr ar Chwefror 20fed.

 

GWASANAETH YSGOL GYFAN DAN OFAL Y PWYLLGOR IECHYD A DIOGELWCH

"Bore dydd Mercher wnaethom ni fel pwyllgor iechyd a diogelwch roi cyflwyniad Powerpoint i'r ysgol gyfan ar ein gwaith ni yn ystod y flwyddyn mor belled.

Dangoson ni luniau ar sut i gadw'n ddiogel o gwmpas ardal yr ysgol, a hefyd tu allan i giatiau'r ysgol, yn enwedig wrth groesi'r heol.

Gobeithiwn fod y plant wedi mwynhau ein cyflwyniad, ac wedi dysgu rhywbeth hefyd."

Glesni a Lisa, Blwyddyn 6

 

PÊL-DROED YM MLWYDDYN 2 GYDAG ACADEMI CPD ABERYSTWYTH

Roedd disgyblion Blwyddyn 2 wrth eu boddau pan gafwyd ymweliad gan Stewart o Academi Clwb Pel-droed Aberystwyth heddiw er mwyn cynnal sesiwn pel-droed hwylus yn neuadd yr ysgol er mwyn annog diddordeb ymhlith y plant.

Gwelwyd cynnydd sylweddol yn sgiliau'r plant yn ystod y sesiwn hefyd - a oes yma Gareth Bale y dyfodol yn ein plith tybed?

Diolch yn fawr i Stewart am ddod atom ni.

 

CLIRIO'R PROM WEDI'R STOROM FAWR

Diolch i bawb a gynorthwyodd i glirio difrod y storm ar y promenâd fore dydd Sadwrn.

Yn y llun gweler Mr Williams gyda nifer o ddisgyblion a chyn-ddisgyblion yr ysgol gyda'u rhieni yn gweithio'n galed yn rhofio'r tywod yn ôl i'r traeth.

I wylio fideo o gyfweliad Mr Williams ar wefan y BBC, cliciwch yma

 

LLWYDDIANT MEWN FFOTOGRAFFIAETH

Llongyfarchiadau mawr i Ella o flwyddyn 3 ar ei llwyddiant anhygoel wrth ennill y categori ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd yng nghystadleuaeth FfotoAber eleni.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth ddiwedd mis Hydref, ond yn anffodus doedd dim copi o'r llun gennym i'w arddangos - tan nawr! Ond wrth weld y llun arbennig hwn, mi roedd yn werth aros amdano!

Llongyfarchiadau mawr i ti Ella!

 

 

DRINGO MYNYDD KILIMANJARO

Braf oedd croesawu Celyn Kenny yn ôl i'n plith (mi gofiwch i Celyn ymweld â ni nôl ym mis Mehefin y llynedd - darllen stori)

Daeth Celyn â ffrind iddi y tro hwn - Gwenno Healy - a bu'r ddwy yn dangos lluniau ac yn rhannu'u profiadau gyda disgyblion yr ysgol am eu tath anhygoel i fyny mynydd Kilimanjaro fis Awst y llynedd er budd elusen Childreach International.

Ar ddiwedd eu hymweliad cyflwynodd aelodau o Bwyllgor Dyngarol yr ysgol siec o £262.00 iddyn nhw - arian a godwyd trwy werthu cacennau yn nhymor yr haf y llynedd.

 

BLWYDDYN NEWYDD DDA!

 

« Fideo o ddisgyblion y Derbyn yn dymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb!

 

 

« Newyddion Rhagfyr