Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 19/Mai

 

Dydd Llun 22/05/23

 • Bl.5a6 ar daith tridiau i Wersyll yr Urdd Llangrannog (bws yn gadael am 10yb)

Dydd Mawrth 23/05/23

 • Bl.5a6 yn Llangrannog
 • Criced ar gyfer bl.4 - dau dîm i fynd i chwarae yn Llandysul (bws yn gadael am 8) a thri tîm yn chwarae yn erbyn Ysgol Padarn Sant ar gaeau'r ysgol yn y prynhawn
 • Bl.1,2,3 a 4 i weld cynhyrchiad 'Jemima' gan Arad Goch yn Theatr y Werin

 

Dydd Mercher 24/05/23

 • Bl5a6 yn Llangrannog (dychwelyd am 3yp)
 • Clwb yr Urdd ar gyfer bl.2 a 4 3:30-4:30yp

 

Dydd Iau 25/05/23

 • Nofio bl.6 - bore
  Nofio bl.3 - prynhawn

 

Dydd Gwener 26/05/23

 • Dymuniadau gorau i Mr Williams y Pennaeth wrth iddo ddechrau ar ei secondiad gyda'r Awdurdod Addysg yn dilyn y gwyliau. Os hoffech ddod i ffarwelio â Mr Williams mi fydd wrth y giât fore dydd Gwener rhwng 8:30 a 9 o'r gloch
 • Gwasanaeth ysgol gyfan
 • Ymarferion Cân Actol a grwpiau dawnsio yn ystod y prynhawn
 • Cau ar gyfer gwyliau'r Sulgwyn am 3:30yp
 • Dymuniadau gorau i bawb sy'n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd wythnos nesaf - mi welwn ni chi yno!

 

 

Llyfryn gan Dîm Cefnogi'r Gymraeg

 

LAWRLWYTHIADAU

Staff yr ysgol

Mae rhai o'r staff wedi dewis eu hoff ganeuon Cymraeg. Cliciwch arnyn nhw i weld pa ganeuon maen nhw wedi'u dewis!

 

Clive Williams
 
 
 
Mr Clive Williams
Pennaeth
 
Mr Gareth James
Dirprwy Bennaeth
a Chydlynydd ADY
 
Miss Nia Wyn
Pennaeth Cyfnod Sylfaen
ac Athrawes Bl.1
 
Mrs Ffion Ellis-Quinn
Pennaeth CA2
ac Athrawes Bl.6
 
 
 
 
 
 
Mr Jac Wyn Williams
Athro Blwyddyn 6
 
Mr Siôn Griffiths
Athro Blwyddyn 5
 
Mrs Heledd Hughes
Athrawes Blwyddyn 5
 
Miss Sera Evans
Athrawes CPA (0.4)
 
 
 
 
 
 
Mrs Siân Eleri Davies
Athrawes Blwyddyn 4
 
Mr Dyfed Jones
Athro Blwyddyn 4
 
Mrs Buddug Davies
Athrawes Blwyddyn 3
 
Mrs Meryl Wigley
Athrawes Blwyddyn 3 (0.8)
 
 
 
 
 
 
Miss Gaenor Jones
Athrawes Blwyddyn 2
Mrs Nia Jones
Athrawes Blwyddyn 2 (0.8)
Mr Aled Morgan
Athro Blwyddyn 1
Miss Caryl Davies
Athrawes Derbyn
 
 
 
 
 
 
Mrs Anna Davies-Jones
Athrawes Derbyn
 
Miss Rhian Davies
Athrawes Meithrin
 
Mrs Llinos Jarman Jones
Athrawes CPA (0.4)
 
Mrs Gail Jones
Athrawes CPA (0.4)
             
     
Mrs Rachel Hull
Cynorthwy-ydd
C.A.L.U
  Mrs Lis Hamilton
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Lyn Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Eleri Gould
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.6)
             
     
Mrs Lowri Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.8)
 
Mr Daniel Thomas
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
Mrs Rhian Lewis
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
Mrs Eirlys Atkinson
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
             
     
Mrs Louise Thomas
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mrs Siân Davies
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mrs Elen Williams
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mrs Lauren Surgey
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
 
 
 

Mrs Elen Smith
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Catrin
Morgan-Lewis
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Eleri Hughes
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen (0.8)
Mrs Eiry Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
             

 

Miss Ceri Bennett
Ysgrifenyddes
Mr Ifor Davies
Gofalwr a
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Emma Mleczek
Prif Gogyddes
Mrs Janet Thompson
Cogyddes
Mrs Debbie Cham
Cogyddes
Mrs Judy Hopkins
Cogyddes
Mrs Jenny Jenkins
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Leanne Lodwig
Goruchwyliwr Amser Cinio
Ms Dawn Dyer
Goruchwyliwr Amser Cinio