Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 16/Med

  • Diwrnod o weithgareddau Owain Glyndŵr ym ml.2

DYDD MAWRTH 17/Med

  • Dosbarth 6J i'r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer Arddangosfa dathlu SAIN 50 - angen pecyn cinio
  • Ymarfer rygbi tag i fl.5a6 3:30-4:30yp

DYDD MERCHER 18/Med

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Dosbarth 5E i'r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer Arddangosfa dathlu SAIN 50 - angen pecyn cinio
  • Ymarfer hoci i fl.5a6 3:30 - 4:30yp

DYDD IAU 19/Med

  • Dosbarth 5G i'r Llyfrgell Genedlaethol ar gyfer Arddangosfa dathlu SAIN 50 - angen pecyn cinio
  • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 20/Med

  • Sesiynau beicio a sgwtera i bawb o gwmpas iard yr ysgol yn ystod y dydd (neu gallant gerdded neu redeg os y dymunant)

 

LAWRLWYTHIADAU

Y Cyngor Ysgol

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol 2019-20

 

PWY YDYM NI A BETH RYDYM YN EI WNEUD?

Rydym yn griw o ddisgyblion a etholwyd gan blant ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Rydym yn cyfarfod bob pythefnos gyda Mr James. Bob pythefnos byddwn yn trafod gwahanol ffyrdd o wella'r ysgol, ac yn trefnu gweithgareddau gwahanol hefyd.

 
 
 
Tomos
Cynrychiolydd Bl.6
 
Gwilym
Cynrychiolydd Bl.6
 
Catrin
Cynrychiolydd Bl.6
 
Nel
Cynrychiolydd Bl.6

 
 
 
 
 
 
Osian
Cynrychiolydd Bl.6
Aelod o'r fforwm
 
Megan
Cynrychiolydd Bl.6
Aelod o'r Fforwm
 
Cadi
Cynrychiolydd Bl.5
 
Mabon
Cynrychiolydd Bl.5
 
 
 
 
 
 
Dollie
Cynrychiolydd Bl.4
 
Owain
Cynrychiolydd Bl.4
 
Gwerfyl
Cynrychiolydd Bl.3
  Moi
Cynrychiolydd Bl.3
             

 

PENDERFYNIAD CYNTAF Y CYNGOR YSGOL NEWYDD

Ar ddechrau blwyddyn addysgol newydd mae'r aelodau newydd wedi eu hethol drwy bleidlais gudd yn eu dosbarthiadau, ac mae'r criw bellach yn barod i ddechrau ar y gwaith. Croeso cynnes iddyn nhw!

Cyn y cyfarfod ffurfiol cyntaf cafwyd cyfarfod cyflym i benderfynu beth i'w wneud gyda nifer o hen siwmperi a chrysau polo sydd wedi ymgasglu yn yr ysgol a phenderfynwyd ar eu gosod ar rheilen er mwyn i rieni medru eu cyfnewid gyda dillad mwy os fydd gwisg yn mynd yn rhy fach. Cyfnewid eitem am eitem felly, gyda'r posibilrwydd hefyd o dalu £2 os nad oes eitem i'w gyfnewid ar gael. Mae'r rheilen yn byw yn Nosbarth 6J, a bydd yn cael ei thynnu i'r prif fynedfa o bryd i'w gilydd.

O hyn ymlaen aelodau'r Cyngor fydd yn cyfrannu at y dudalen hon. Mr James

 

AELODAU'R FFORWM YN CYTUNO GYDA'R ANGEN I LEIHAU PLASTIG

Ar fore dydd Gwener y 13eg o Fedi aeth y ddau ohonom i lawr i Siambr y Cyngor yn Aberaeron i son am hawliau plant. Roedd cynrychiolwyr o bob ysgol yng Ngheredigion wedi dod i'r siambr i gynrychioli eu cyngor ysgol. Buon yn siarad efo Sally Holland y Comisiynydd Plant am hawliau plant ac yr effaith o blastic mewn ysgolion. Gwnaeth hyn i ni feddwl am y botel wydr y daethon ni o hyd iddi wrth balu'r ardd cyn gwyliau'r haf. Yna, daeth Elen ap Gwyn i ateb cwestiynau roedd gennym i ofyn am y cyngor yng Ngheredigion. Cawsom fore da iawn gyda nhw. Byddwn ni yn awr yn mynd nôl i'r ysgol i rannu syniadau gyda gweddill y Cyngor.

Osian a Megan

 

CYFARFOD CYNTAF CYNGOR YSGOL 2019-2020

(llun yma)
(cofnodion y cyfarfod)
 

CYSTADLEUAETH LOGO

Fel y gwelwch uchod, ysgrifennon ni am ein bore yn y Siambr Cyngor Ceredigion. Enw'r fforwm yn swyddogol yw Fforwm Llais y Disgybl a nawr mae gyda ni gystadleuaeth ar gyfer creu logo i'r fforwm. Dyma boster y manylion isod. Dewch â'ch logos aton ni yn yr ysgol a wnawn ni eu danfon ymlaen i'r gystadleuaeth. Pob lwc! Megan ac Osian