Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar gau yr wythnos hon

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Neges gan yr
Awdurdod Addysg

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 22/Ion

 

Dydd Llun 25/01/21

 • Dydd Santes Dwynwen hapus i bawb!
 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi
 • Cofiwch fod sesiynau byw dyddiol ar Teams ar gyfer pob dosbarth - amserlen yn Llythyr y Pennaeth
 • Mae adeilad yr ysgol ar agor ar gyfer plant gweithwyr allweddol y rheng flaen yn unig

Dydd Mawrth 26/01/21

 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi
 • Mae adeilad yr ysgol ar agor ar gyfer plant gweithwyr allweddol y rheng flaen yn unig

 

Dydd Mercher 27/01/21

 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi
 • Mae adeilad yr ysgol ar agor ar gyfer plant gweithwyr allweddol y rheng flaen yn unig

 

Dydd Iau 28/01/21

 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi
 • Mae adeilad yr ysgol ar agor ar gyfer plant gweithwyr allweddol y rheng flaen yn unig

 

Dydd Gwener 29/01/21

 • Gweithgareddau dysgu o bell wedi eu trefnu ar gyfer y cartrefi
 • Mae adeilad yr ysgol ar agor ar gyfer plant gweithwyr allweddol y rheng flaen yn unig

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i dudalen ADY

 

Croeso cynnes i chi i dudalen yr adran
Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mrs Cathryn James
Pennaeth ADY

 

c.james8@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

 

Tynnwyd y wybodaeth isod o wefan Cyngor Sir Ceredigion sy'n rhoi diffiniad clir o AAA a sut y byddwn ni fel sefydliad addysg o fewn y Sir yn cefnogi disgyblion sydd ag AAA. Gweler hefyd restr o gwestiynau cyffredin a'r atebion iddynt. Ar waelod y dudalen mi welwch ein cyfrif trydar lle rhennir gwybodaeth defnyddiol i'ch cefnogi chi fel rhieni a gwarcheidwaid.

 

Cofiwch gysylltu â mi yn syth os hoffech drafod
unrhyw agwedd o ddatblygiad eich plentyn.

 

Diffiniad

Beth yw Anghenion Addysgol Arbennig?

Bydd tua un o bob pump o blant ag Anghenion Addysgol Arbennig ar ryw adeg yn ystod eu bywyd ysgol. Mae'r gyfraith yn datgan bod gan blentyn Anghenion Addysgol Arbennig ( AAA ) os yw ef neu hi ag anawsterau dysgu neu ymddygiad sydd angen cymorth arbennig.

 

Os yw eich plentyn ag anawsterau y maent :

 • yn ei chael yn anoddach i ddysgu na'r rhan fwyaf o blant o'r un oedran

 • ag anabledd sy'n ei gwneud hi'n anodd defnyddio'r ysgol leol


Gall anawsterau dysgu gael eu hachosi gan :

 • anabledd corfforol

 • problem gyda golwg, clyw, lleferydd ac iaith

 • oedi datblygiadol

 • anawsterau emosiynol neu ymddygiad a

 • problem feddygol

 • anawsterau penodol gyda darllen, ysgrifennu neu fathemateg


Bydd athro dosbarth y plentyn neu'r Pennaeth ar gael i drafod unrhyw bryderon sydd gan rieni am eu plentyn.

Gall y rhan fwyaf o anghenion cael eu diwallu mewn ysgol brif ffrwd gan yr athro dosbarth.  Weithiau, bydd cymorth yn cael ei roi gan arbenigwyr eraill.

Mae ein holl ysgolion yn gallu darparu cymorth ar gyfer y rhan fwyaf o ddisgyblion ag AAA . Yn ogystal, fe fydd yna athro â chyfrifoldeb penodol am y maes i’w gael yn yr ysgol. Bydd y person hwn yn Gydgysylltydd Anghenion Addysgol Arbennig (CAAA) yr ysgol.

 

Dyma rai enghreifftiau o anawsterau y bydd plentyn sydd ag anghenion addysgol arbennig yn profi:

 • darllen, ysgrifennu, gwaith rhif

 • deall gwybodaeth

 • mynegi eu hunain neu ddeall beth mae pobl eraill yn ei ddweud

 • gwneud ffrindiau neu ymwneud ag oedolion

 • ymddwyn yn briodol yn yr ysgol

 • trefnu eu hunain

 • gall anhawster clywed, gweld, neu symud o gwmpas sy'n effeithio ar eu dysgu

 

Cwestiynau Cyffredinol Rhieni/Gwarcheidwaid

1. Rwyf yn poeni fod fy mhlentyn yn cael anawsterau, beth allaf ei wneud?

Os ydych yn meddwl bod eich plentyn yn cael anhawster nad yw wedi cael ei nodi, dylech siarad â'i athro dosbarth yn syth.

Byddwch yn gallu sgwrsio am eich pryderon a bydd hyn yn aml yn helpu i ddatrys pryderon a phroblemau yn gyflym.

Trwy gydweithio ag athrawon eich plentyn, bydd y cymorth yn fwy tebygol o lwyddo. Weithiau, bydd angen cymorth ychwanegol ar gyfer eich plentyn.

Ar y dechrau, bydd yr athro dosbarth yn troi at Gydlynydd AAA yr ysgol neu'r Pennaeth am gyngor.

Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth ychwanegol i rieni/gofalwyr drwy ein gwasanaeth galw heibio i Rieni a gynhelir unwaith y mis. Cysylltwch a ni am wybodaeth bellach.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i gefnogi teuluoedd drwy SNAP Cymru - elsuen plant Cymru gyfan sy'n gweithio gyda theuluoedd ar faterion sy'n ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan SNAP: www.snapcymru.org

 

2. Beth yw fy hawliau a’m cyfrifoldebau? 

 • dylech bob amser ofyn am gyngor yn ddi-oed

 • dylid ymgynghori â chi am yr holl benderfyniadau sy'n effeithio ar eich plentyn

 • mae gennych rôl hanfodol o ran cefnogi addysg eich plentyn

 • dylai eich barn cael ei hystyried

 • rhaid i'r ysgol roi gwybod i chi pan fyddant yn dechrau rhoi help ychwanegol new wahanol ar gyfer eich plentyn

 • dylid ymgynghori â chi am yr holl benderfyniadau sy'n effeithio ar eich plentyn

 • lle bo'n briodol, dylai dymuniadau eich plentyn gael eu clywed

 • mae gennych hawl i gael copi o CAU eich plentyn

 • os ydych chi am siarad â rhywun sy'n annibynnol ac yn gwybod am anghenion addysgol arbennig, gallwch gael help a chyngor gan y gwasanaeth partneriaeth rhieni lleol neu, oddi wrth gyrff cenedlaethol neu fudiadau gwirfoddol lleol

 

3. Sut bydd yr ysgol yn darparu ar gyfer fy mhlentyn?

Yng Ngheredigion, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar adnabod anghenion addysgol arbennig cyn gynted ag y bo modd fel y gall eich plentyn dderbyn y cymorth mwyaf effeithiol sydd ar gael.

Mae’r Ymateb Graddedig yn cydnabod bod plant yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd ac mae ganddynt wahanol fathau a lefelau o anghenion arbennig a bod yr athrawon i gyd yn athrawon anghenion arbennig.

Yn ôl diffiniad y Cod Ymarfer, mae’r Ymateb Graddedig yn cynnwys 3 lefel o gefnogaeth neu ymyrraeth.

Yn gyntaf, bydd yr ysgol yn gwneud defnydd llawn o'r holl adnoddau sydd ar gael yn y dosbarth a’r ysgol i wneud yn siŵr bod eich plentyn yn cael pob cyfle i gael eu dysgu yn y ffordd sydd orau iddynt.

Bydd yr ysgol yn monitro ac yn adolygu cynnydd eich plentyn yn ofalus fel tystiolaeth i ddangos yr hyn sydd wedi cael ei wneud.

Os bydd  cynnydd eich plentyn yn parhau i achosi pryder, gall cymorth ychwanegol a / neu arbenigedd gael ei ddwyn i mewn fel rhan o'r cylch parhaus o gynllunio, gweithredu ac adolygu.

Efallai y bydd angen i'ch plentyn gael helpu drwy’r  Ymateb Graddedig am gyfnod byr neu  am flynyddoedd lawer.

Gall amrywiaeth ac arddull y cymorth hwn gael ei gynyddu neu ei leihau yn unol â chynnydd eich plentyn ag anghenion unigol .

 

Gweithredu Ysgol:

Ar y lefel hon , bydd yr ysgol yn nodi bod angen ymyriadau gwahanol ar eich plentyn i'r hyn a ddarperir fel rhan o gwricwlwm gwahaniaethol arferol yr ysgol.
Athro dosbarth eich plentyn fydd yn gyfrifol am weithio gyda nhw o ddydd i ddydd. Byddant yn cofnodi'r help mae eich plentyn yn derbyn mewn ffordd fwy ffurfiol.

Gelwir hyn yn gynllun ymddygiad/addysg unigol. (CAU/ CYU)

Bydd yn cynnwys :
■ pa gymorth sydd yn cael ei roi
■ pwy fydd yn ei ddarparu
■ pa mor aml y bydd eich plentyn yn derbyn y cymorth
■ beth yw targedau eich plentyn
■ sut y bydd y canlyniadau yn cael eu monitro
■ sut y gallwch chi gefnogi eich plentyn yn yr ysgol ac yn y cartref

Ar y lefel hon bydd yr athro dosbarth yn cael ei arwain a'i gefnogi gan gydlynydd AAA yr ysgol sy'n gallu cael mynediad at strategaethau ac adnoddau ychwanegol.

Ar y cam hwn, byddwch yn derbyn copi o CAU eich plentyn

 

Gweithredu Ysgol a Mwy:

Os na fydd cynnydd eich plentyn yn dangos gwelliant sylweddol, bydd y cydlynydd AAA yn ceisio cyngor pellach.

Bydd cydlynydd AAA yr ysgol yn casglu gwybodaeth a thrafod anghenion eich plentyn gyda'r arbenigwr a fydd yn cynnig cyngor a chefnogaeth am y ffordd orau i helpu eich plentyn.

Gall hyn fod yn Athro Arbenigol, Therapydd Lleferydd neu Weithwyr Iechyd Proffesiynol eraill.

Fel gyda Gweithredu Ysgol, bydd hyn yn cael ei gofnodi yn eu CAU.

Trydar